کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

سمینارها: کشورهای آمريکايي

 

Dates & Location

Registration date:
Sunday, March 17, 2019

Date and time:
From Monday, March 18 (9:30 am)
to Friday, March 22, 2019

Saturday, March 23 – structure meeting

Place:
Hotel Quinto Elemento
http://hotelquintoelemento.com.ar/

Address:
Ruta Nacional número130, km 20
Entre Rios, Argentina