کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

لیست ارسالی دانش رایل

سرویس خبری مجانی که تهیه کننده اخبار جهانی بدون سانسور و بدون تبعیض نژادی است و نگاهی دارد بر آنچه که آینده آخرین خبرهای اکتشافات علمی و معنوی را در بر می گیرد.
- برای فهم آسان تر در قالبی ساده و معنوی طراحی شده
- و امید و آگاهی را به جای بی آگاهی روزمره و ناامیدی جاهلانه ای که در اخبار امروز وجود دارد به همراه می آورد.

تیم مجرب ما انقلابی ترین اکتشافات و پدیده های رشد دهنده سطح آگاهی که در سراسر جهان در حال وقوع است انتخاب می کنند و برای شما ارسال می کنند.
شما می توانید هر لحظه نام خود را از لیست ما خارج کنید.
نگاهی به چند مقالات نمونه داشته باشید.:

- رژیم غذای و طول عمر بیشتر.
- چگونه کلیه های جدید در انسان رشد می کنند!
- ماشینی که افکار افراد را می خواند.

برای اضافه کردن خودتان به لیست ما یک نامه الکترونیکی خالی به این آدرس برای ما بفرستید.:
subscribe@rael-science.org

برای حذف خودتان از لیست ما فقط یک نامه الکترونیکی خالی به این آدرس برای ما بفرستید.:
unsubscribe@rael-science.org

To subscribe to our RSS feed, please use:
https://rael-science.org/rss

محرمانه: ما تضمین میکنیم که اطلاعات محرمانه شما به کسی دیگر و یا سایر سازمانها داده نشده و یا به فروش نخواهد رسید و هرگز برای چیز دیگری به جز دانش رایل استفاده نخواهد شد.