کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

سمینارها: آسيا

 

Schedule

BASIC DAILY SCHEDULE
08:30 – 09:20 Reception before the morning opening of the hall
09:30 – Meditation
09:50 – Information
10:00 – Lecture in the morning starts
13:00 – Lecture in the morning ends (lunch/break)
15:00 – 15:50 Reception before the afternoon opening of the hall
16:00 – Lecture in the afternoon starts
18:00 – Lecture in the afternoon ends (supper/ break)
20:30 – 22:30 – Entertainment, Show time