کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

سمینارها: افریقا

 

Schedule

Daily schedule for the seminar
7:00 - 7:30: Meditation
9:00 -12:00: Teaching
16:00 - 18:00 : Teaching or workshop
21:00 – 22:30: Entertainment, show times or meditations