کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

Italiani [ Italian e-books ]

 facebook  google ReTweet
Paperback Available

La Geniocrazia

Gli Elohim vivono sul loro pianeta in un clima di perfetta pace e felicità.
Tutti i lavori produttivi sono automatizzati, ed essi sono liberi di fare esattamente ciò che desiderano: sviluppare la sensualità, la capacità di provare piacere e la coscienza. Il loro sistema di governo è una forma altamente evoluta di democrazia selettiva nella quale il potere decisionale è a dato alle persone più lungimiranti: i geni. Possiamo chiamare questo genere di governo “geniocrazia”.
Questo libro descrive nei particolari il sistema di governo che gli Elohim utilizzano sul loro pianeta, e spiega come potremmo ispirarci ad esso, se lo desideriamo, per creare un sistemasimile qui sulla Terra, nella nostra ricerca di un mondo di pace.
ایجاد کننده: Rael
اندازه فایل: 476.4 كيلو بايت
دفعات دانلود: 2501