کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

فایل های تصویری

The Encounter of December 13th, 1973 
Rael recounts his extraordinary encounter with an extra-terrestrial.

Message from the Designers 
This video summarizes some of the main points conveyed to Rael by the extra-terrestrial.

RaelTV 
All the official Youtube videos of the Raelian Movement

Rael Academy 
All the teaching videos of Maitreya Rael